Vizyonumuz & Misyonumuz

MİSYON

Güler yüzlü personelimiz ile müşteri memnuniyetine odaklı; kaliteli, güvenli, modern park ve ulaşım hizmetlerimiz ile Tekirdağ'da yaşayan paydaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sunmak için çalışıyoruz.


VİZYON

Sürdürülebilirlik anlayışı, akılçı, ilkeli, sorumlu yaklaşımımız, yenilikçi personelimiz ile toplu taşımayı cazip kılarak, şehir içi ulaşım alt yapısına teknolojik çözüm üretmek


SLOGANIMIZ

GÜVENDE PARK VE ULAŞIM HERKESİN HAKKI !!


DEĞERLERİMİZ;

1-Hukuka Uygunluk

İş süreçlerimizin tüm aşamasında, yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve diğer mevzuatın eksiksiz olarak uygulanmasına gerekli özen ve dikkat gösterilir.

2. Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Şirketimiz gerek hizmetlerin sunumunda gerekse idari ve mali işlemlerinde ilgili kanun ve yönetmeliklere göre resmi ve özel denetime açıktır. Bilgi edinme kanununda belirtilen tüm iş ve işlemler kamuya açıktır.

Kurumumuz her personeli hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verilebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olur.

3. Katılımcılık ve işbirlikçilik

Hizmetlerin planlanmasında, sunumunda, paydaşlarımızın, ilgili ve gerekli kurumların ve personelimizin görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır.

Hizmetlerinin daha verimli ve istenen düzeyde olabilmesi için ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği ve koordinasyona gereken özeni gösterir.

4. Adalet

Kurum hizmetlerinin sunumu esnasında, her kişi, kurum ve bölgenin eşit oranda hizmet alması için gerekli çaba gösterilir.

5. Gelişim ve Yenilikçilik

Kurumumuz hızla gelişen teknolojik imkanların, uygulanması amacıyla öngörülen yeniliklerin kurumda tesisi için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarına ile araç gereç parkının yenilenmesi, donanım teknolojileri ve otomasyon uygulamalarına önem ve destek verir.

6. Tarafsızlık ve Eşitlik

TEKULAŞ anayasamızda belirlenen esaslara uygun olarak tüm hizmet sunumunda ve süreçlerinde ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeden her kişi ve kuruma eşit mesafede, kişi hak ve özgürlüklerini gözeterek hizmetlerini gerçekleştirir.